De kandidaten stellen zich voor [FSR Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen]

Van 21 tot en met 27 mei kunnen alle RU-studenten stemmen voor de Universitaire Studentenraad (USR), de Facultaire Studentenraad (FSR) van hun faculteit en de Opleidingscommissie (OLC) van hun studie. De lijstvolgorde voor de FSR werd bepaald door het moment van inschrijven. Vandaag stellen de kandidaten zich op volgorde van de lijst aan jullie voor.

1.Erik BusterFilo1
Mijn naam is Erik Buster en ik zit momenteel in het tweede jaar van mijn bachelor theologie, ook volg ik het interdisciplinaire Honours programma. Het afgelopen jaar heb ik al gezeteld in de Facultaire Studenten Raad, was ik student-assistent en ben ik actief geweest met het organiseren van activiteiten voor studenten aan de canonieke faculteit der theologie. Naast mijn algemene taken als FSR-lid, ben ik afgelopen jaar ook contactpersoon geweest voor de Universitaire Studenten Raad en de opleidingscommissie theologie. Ook was ik betrokken bij de spuilunches, het onderwijsdebat, de actie ‘wat zijn de plannen’, de onderwijsdag en natuurlijk de Facultaire Gezamenlijke Vergaderingen. Graag zet ik mij komend jaar weer in voor de facultaire medezeggenschap. Het is mijns inziens belangrijk dat het perspectief van alle studenten gehoor vindt in het academische reilen en zeilen. Besluiten over onderwerpen al

s de OER, studieruimtes, mentoraat, studiegids, onderwijsintensivering, international office, cursushandleidingen en terugkoppeling van de cursusevaluaties zijn het afgelopen jaar met succes door de FSR beïnvloed. Door het kleinschalige karakter van onze faculteit, kan veel op informele wijze bereikt worden. Daarom wil ik de opgedane ervaring, kennis en contacten op facultair en universitair niveau gebruiken om mij optimaal in te zetten voor de studenten aan onze faculteit. Aangezien Rome ook niet in één dag is gebouwd, vind ik het belangrijk de uitwerking van bereikte doelen te volgen en te blijven bevragen. Kritische reflectie, heldere communicatie, kwaliteit en transparantie zijn immers onontbeerlijk voor een academisch klimaat.

 2.Anne RohaanFilo2

Mijn naam is Anne Rohaan, ik ben 20 jaar en ben tweedejaars student Filosofie. Als februari-instromer switch ik ieder half jaar tussen twee groepen, waardoor ik met veel studenten in contact sta. Ik vind het belangrijk dat studenten inspraak hebben in het onderwijs dat ze ontvangen en de zaken daar omheen. Vragen en klachten van studenten moeten niet alleen gehoord worden, er moet ook daadwerkelijk iets mee gedaan worden. Daarnaast vind ik het interessant om een blik te kunnen werpen achter de schermen van het onderwijs. Als FSR-lid zou ik deze twee punten goed met elkaar kunnen verenigen, om zo een schakel te vormen tussen studenten en de faculteit.

3.John van HartenFilo3
Beste Allemaal,

Hebben jullie ooit iemand gezien die zó in de verte kan kijken waardoor het lijkt dat hij een visie op de toekomst heeft?! Ik dacht het niet!
Stem John van Harten op 21 mei!! :)
Ik heb al enige ervaring kunnen opdoen, omdat ik een jaar in het Awaz bestuur en in de OLC-Religiewetenschappen heb gezeten.  Ik zie er naar uit jullie te vertegenwoordigen in de facultaire gezamenlijke vergadering en hoop dat jullie mij ‘lastig vallen’ met jullie ideeën voor verbeteringen op de faculteit.

4.Anne LeverFilo4
Afgelopen studiejaar heb ik mij ingezet voor het verbeteren van de studie Filosofie als OLC student-lid. Wat ik belangrijk vind is hoogwaardig onderwijs en inzichtelijkheid voor de studenten in de studie en alles wat daaraan gerelateerd is, studeren is meer dan alleen je opleiding. Vandaar dat ik graag deel wil uitmaken van de FSR. Waar ik graag mee verder wil gaan is zorgen dat de communicatie verder verbeterd, dit zowel tussen de medezeggenschap en de studenten en tussen de verschillende medezeggenschapsorganen, hierdoor hoop ik dat er meer inzichtelijkheid komt. Helaas weten veel studenten ons nog niet te vinden of ze hebben weinig vertrouwen in de invloed die ze kunnen uitoefenen, dit is zonde want juist door input van de studenten staan wij sterker en kunnen we wel degelijk iets betekenen. Graag wil ik dit veranderen en hierdoor zorgen dat studenten daadwerkelijk vertegenwoordigd worden in de FSR.

Voor degene die graag meer willen weten over een concrete invulling die ik zou willen geven aan de FSR, kunnen mij hier gerust over aanspreken.

5.Dean van KerkhofFilo5
Opleiding: filosofie

Ik vind het belangrijk dat er tussen de studenten en universiteitsbestuur altijd een dialoog mogelijk moet zijn; de stem van de student moet worden meegewogen wanneer er beslissingen worden genomen over het curriculum. Daarom heb ik gekozen in de FSR-raad te stappen. Natuurlijk ook om een leerzame werkervaring op te doen, maar vooral om de belangen van de studenten binnen mijn faculteit te behartigen. Ik heb een scherp oog om snel de algemene stemming over het curriculum (en andere zaken) onder mijn medestudenten vast te stellen. Daardoor kan ik goed bemiddelen tussen studenten, docenten en bestuurders, en op een efficiënte manier een overeenkomst bereiken. Als FSR-lid ben ik de katalysator van jouw belangen als student. Stem daarom op mij!


6.Eline van der BergFilo6
Hoi, ik ben Eline. Ik ben eenentwintig jaar. Nadat ik er bijna een jaar tussenuit ben geweest, ben ik nu net weer begonnen met studeren en start ik binnenkort met mijn tweede jaar filosofie. Daarnaast wil ik graag mijn medestudenten vertegenwoordigen in de facultaire studentenraad en hierin mijn eigen ervaringen meenemen. Doordat mijn studietraject niet echt volgens het boekje is gegaan, kijk ik vanuit een ondervertegenwoordigd maar zeer relevant perspectief naar de belangen van studenten. Hierdoor denk ik dat ik een goede kandidaat ben voor de FSR.


7.Berit AkseFilo7
Hoi iedereen!

Ik ben Berit Akse en student bij religiewetenschappen. Het eerste jaar zit er nu bijna op voor mij en het bevalt mij allemaal super goed! Ik mis alleen wat betrokkenheid bij de studie en de faculteit. En waar kun je dit beter vinden dan bij de FSR? Dat is in ieder geval wat ik denk en ik wil het daarom heel graag volgend jaar erbij doen! Dus stem op mij! :D Groetjes en tot ziens!

 

 

 

 

De kandidaten stellen zich voor [FSR Managementwetenschappen]

Van 21 tot en met 27 mei kunnen alle RU-studenten stemmen voor de Universitaire Studentenraad (USR), de Facultaire Studentenraad (FSR) van hun faculteit en de Opleidingscommissie (OLC) van hun studie. Dit jaar bepaalde het lot de lijstvolgorde voor de FSR Managementwetenschappen. Vandaag stellen de kandidaten zich op volgorde van de lijst aan jullie voor.

1. Wijnand Roëling, Bestuurskunde
Beste medestudenten!
Mijn naam is Wijnand Roëling en ik zit op dit moment in het derde jaar van de Bachelor Bestuurskunde aan onze mooie faculteit.
Via de Opleidingscommissie heb ik mij dit jaar ingezet voor de belangen van studenten van de opleiding Bestuurskunde en volgend jaar wil ik dit doen voor alle studies die aan onze faculteit verbonden zijn. Als lid van de Opleidingscommissie en als student-assistent heb ik de universiteit vanuit een ander perspectief mogen aanschouwen. Het is mij duidelijk geworden dat er veel ontwikkelingen gaande zijn en dat er vaak de bereidheid is tot een open dialoog met studenten hierover.
Ik zou deze dialoog volgend jaar graag namens jullie voeren en inspraak hebben op het beleid van onze faculteit. Zo hoop ik in deze dynamische tijden de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en zal ik strijden voor de mogelijkheden die er zijn om je naast je studie te ontplooien.
Hopelijk heb ik je stem!

2. Maaike Leppink, Bestuurskunde
Hallo allemaal,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen als kandidaat voor de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Managementwetenschappen! Ik hoop volgend jaar de studenten te vertegenwoordigen tegenover het bestuur en alle medewerkers van de faculteit. Het lijkt me een interessante en leerzame taak om mee te mogen praten over het beleid en het bestuur, en op deze manier wil ik de studenten een stem te geven. Ik ben erg benieuwd naar wat er onder alle studenten speelt, en waar ruimte is voor verbetering. Het lijkt me een uitdagende taak hier achter te komen en er werk van te maken. Hierbij hoop ik wat ik heb geleerd heb bij mijn studie Bestuurskunde in praktijk te brengen. Hiervoor heb ik jullie stem nodig! Wil jij dat jouw wensen serieus worden genomen? Wil jij jouw belangen worden meegenomen in besluiten? Stem dan vanaf 21 mei via www.ru.nl/verkiezingen op mij!
Met vriendelijke groeten,
Maaike Leppink

3. Jeroen Hellebrekers, Politicologie
De FSR knokt voor de belangen van studenten binnen de faculteit. Een belangrijk orgaan, en ik hoop hier volgend jaar namens jullie deel van uit te maken.
Het belangrijkste dat de FSR kan doen, is er voor te zorgen dat er aan de bel getrokken wordt als studenten ergens tegenaan lopen. Hiervoor is het belangrijk dat de FSR gedurende het jaar in contact blijft en input zoekt van studenten. Via inspraakmomenten, social media en overleg met studieverenigingen hoop ik dit te kunnen bereiken.
Als voormalig bestuurder van studievereniging ismus weet ik hoeveel kennis en netwerk er in de studieverenigingen zit, en de hulp die zij kunnen bieden. Vanuit mijn werk binnen Dienst Studentenzaken weet ik hoe de universiteit werkt en ik geloof dat ik met deze ervaring meer kan betekenen binnen de FSR. Als voormalig lid van de OLC heb ik al ervaring met medezeggenschap.
De faculteit draait goed, maar het kan altijd beter. De verhuizing van de faculteit moet goed begeleid worden, en de FSR moet ervoor zorgen dat studenten hier genoeg voorzieningen krijgen. De communicatie van de faculteit kan beter, alsmede de website. Voor deze zaken wil ik volgend jaar strijden, hopelijk met jouw stem.

4. Quintano Codrington, Politicologie
Lidmaatschap van de Facultaire Studentenraad zie ik voor mij als een mooie kans om de universiteit, in al haar facetten, beter te leren kennen.
Het lijkt mij erg boeiend om het Faculteitsbestuur van nabij kritisch te volgen. Daarbij te staan voor goede, redelijke en doordachte beslissingen en aandacht te hebben voor de belangen van studenten.
Ik wil mij graag inzetten voor een betere bekendheid van de FSR. De laatste maanden heb ik in gesprekken met medestudenten vaak gemerkt dat het orgaan veelal niet of slechts amper bekend is. Dit vind ik jammer, want de FSR kan naar mijn idee juist veel voor studenten betekenen.
De faculteit wordt in mijn ogen redelijk goed bestuurd, maar het lijkt mij belangrijk dat men weet waar problemen aan te geven zijn wanneer deze zich voordoen.

5. Jasper Haen, Bestuurskunde
Beste medestudenten,
Mijn naam is Jasper Haen, ik ben 23 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Aankomend academisch jaar wil ik me graag inzetten voor de Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen. In mijn ogen kan medezeggenschap een belangrijke rol vervullen binnen de faculteit en is het belangrijk de stem van de student een plek te geven.
Ik loop inmiddels drie jaar rond op de Universiteit, heb met veel plezier een bestuursjaar gedraaid, ben sportief actief en ben geboren en getogen Nijmegenaar. In de afgelopen drie jaar ben ik als student actief geweest en heb ik ervaren dat studeren niet slechts studie behelst. Ik vind het belangrijk dat de faciliteiten het studeren en het student zijn stimuleren.
Medezeggenschap is voor mij een nieuwe ervaring maar ik ben enorm gedreven en enthousiast me in te zetten voor jullie belangen. Als je wilt dat een toekomstgerichte aanpak binnen de faculteit mogelijk wordt en er voor een aanpak wordt gekozen waarbij wordt ingesprongen op veranderende omstandigheden, maak gebruik van je stemrecht en laat je stem gelden tijdens de verkiezingsperiode.

6. Sanne Lagendijk, Bedrijfskunde
Beste medestudenten,
Mijn naam is Sanne Lagendijk, ik ben 21 jaar oud en ga volgend jaar aan mijn Master Bedrijfskunde beginnen. Woon met veel plezier mijn gehele studententijd al in Nijmegen. Ik ga graag een nieuwe uitdaging aan en wil mij aankomend collegejaar volledig inzetten om jouw belangen te kunnen behartigen in de FSR.
Als student heb ik gemerkt dat er op de faculteit dingen beter kunnen én beter moeten. Hierom heb ik als doel om studenten te bewegen daadwerkelijk iets te doen met zaken waar ze tegenaan lopen, zodat de FSR er echt iets aan kan gaan doen. Ik wil mij graag inzetten voor een FSR die er voor de studenten is en die aansluit bij jullie wensen.
Ik vind het belangrijk dat studenten aan de faculteit goed worden vertegenwoordigd. Dus maak gebruik van je stemrecht om de raadsleden te kiezen die jouw aankomend studiejaar op faculteitsniveau gaan vertegenwoordigen. EN ik hoop op jouw stem natuurlijk!

7. Pol Muffels, Politicologie
Beste medestudenten,
Mijn naam is Pol Muffels, ben 21 jaar en ik ben derdejaars student Politicologie. Geboren in Nijmegen, maar getogen in Brabant en sinds anderhalf jaar weer inwoner van Nijmegen. In de afgelopen jaren is er aardig wat veranderd in de faculteit.
De onderwijsintensivering is in gang gezet en de aankomende verhuizing van onze faculteit begint steeds meer nabij te komen. Het is belangrijk om de faculteit te blijven herinneren aan het belang van de studenten in deze doorgaande veranderingen. Beleid dat landelijk, of door de universiteitsbestuur wordt besloten vindt zijn uitwerking op faculteitsniveau. Het is daar dat zaken zoals onze OER uitvoerig besproken worden. Het is daar dus ook dat we als studenten kunnen nadenken over zaken die ons allemaal aangaan, faculteitsbreed.
Ik hoop me voor dat belang in te kunnen zetten in het aankomende jaar. Roepen vanaf de zijlijn dat iets niet goed is helpt natuurlijk niet. Om tafel met ons bestuur helpt wel.
Ik hoop mezelf dan ook verder te kunnen verdiepen in de organisatie van de faculteit. Dat om hiermee aankomend jaar zo veel mogelijk een gezonde bijdrage te kunnen leveren aan de nieuwe vraagstukken die op ons pad komen.

8. Maud Gorissen, Politicologie
Als betrokken derdejaars student heb ik vaak gehoord dat dingen beter kunnen op onze faculteit. Docenten houden zich bijvoorbeeld soms niet aan de vastgestelde nakijktijd. Daarom moet er gezocht worden naar opties om studenten in ieder geval meer duidelijkheid te geven in zulke situaties. Tevens wil ik bespreken of het mogelijk is om studenten automatisch in te schrijven voor tentamens wanneer zij zich inschrijven voor een vak. Ik heb gezien dat dit bij de Faculteit der Letteren goed verloopt. Ik wil mij inzetten om gehoor te geven aan klachten. Een belangrijk doel van mij is om een open visie te presenteren vanuit de FSR, die studenten aanmoedigt om mee te denken over verbeteringen.
Verder wil ik zorgen dat de verhuizing van de faculteit de komende jaren in goede banen zal verlopen, waarbij vooral niets verloren mag gaan aan de bereikbaarheid van de studieverenigingen. Er kan nu overlegd worden over de inrichting van de vervanging van het doolhof dat de Thomas van Aquinostraat heet – een bar voor de verenigingen in het Gymnasion zou een mooie realisatie zijn! Ik hoop dat jullie, studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen, vertrouwen op mijn inzet voor een mooie toekomst van onze studies en alles daaromheen.

9. Ruud Penders, Politicologie
Beste student,
Mijn naam is Ruud Penders en ik ben tweedejaarsstudent politicologie. Ik heb me zelf verkiesbaar gesteld voor de Facultaire Studentenraad (FSR) om de studenten goed te vertegenwoordigen binnen onze faculteit. Momenteel ben ik voorzitter van studievereniging ismus, voor studenten politicologie. Ik heb in deze functie onder andere veel te maken gehad met de faculteit en faculteitsbesluiten. Zeker met de grote verhuizing van onze faculteit in het zicht is het van belang dat de stem van de studenten goed gehoord wordt. Ik zou graag volgend jaar zien dat de FSR bekender wordt onder de studenten, zodat zij met hun ideeën en klachten sneller naar de FSR toe zullen gaan. Verder wil ik samen met de andere FSR-leden kritisch blijven kijken naar de invulling van de onderwijsintensivering.
Ik zou heel graag deze nieuwe uitdaging aan willen gaan om jullie te vertegenwoordigen binnen de faculteit en zal me dan ook voor de volle 100% inzetten. Dus ik hoop op jouw stem!

10. Sjoerd van der Vaart, Politicologie

Wanted: opvolging FSR Sociale Wetenschappen

Ben jij geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de faculteit en wil jij hier als student zijnde invloed op uitoefenen? Dan zoeken wij jou!

Ook voor collegejaar 2014-2015 zijn wij weer op zoek naar een groep studenten die gemotiveerd is om de belangen van de studenten van onze faculteit zo goed mogelijk te behartigen. Zowel voor de Facultaire Studentenraad Sociale Wetenschappen als voor de functie van Assessor zijn wij op zoek naar opvolgers.

Wil je weten wat wij nou precies allemaal doen? Kijk dan op http://www.ru.nl/socialewetenschappen/fsr/.
Voor vragen en meer informatie moet je ons vooral mailen op luistereens@socsci.ru.nl of spreek een van ons aan als je ons op de uni ziet lopen!

 

Groetjes,

Geert Janssen, Marion Anten, Linsey van den Heuvel, Mirjam de Haas, Vivian Vos, Jos Bakker en Wouter Bulten

Facultaire Studentenraad Sociale Wetenschappen en Assessor 2013-2014

Dag van de Medezeggenschap

Op woensdag 26 maart vindt de Dag van de Medezeggenschap plaats. Wil jij volgend jaar meepraten over het onderwijs op jouw opleiding of faculteit ga op deze dag dan langs bij jouw Facultaire Studentenraad of de Universitaire Studentenraad! Zij zullen je alles vertellen over de medezeggenschap en hoe ook jij je steentje kan bijdragen op het gebied van onderwijs en faciliteiten voor studenten. Nieuwsgierig? Hieronder vind je een overzicht van wat er deze dag te doen is en waar je informatie kunt krijgen.

Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad zal tijdens de middagpauze van 12.30u – 13.30u met een kraampje op het Pieter Bondamplein (Cultuurcafé)staan. Hier zullen ze laten zien waar zij dit jaar mee bezig zijn. Voor welke onderwerpen zetten zij zich dit jaar in? Wat hebben zij tot nu toe bereikt?Bovendien kun je hier informatie inwinnen over de medezeggenschap in het algemeen en waar jij je volgend jaar voor in zou kunnen zetten!

Facultaire Studentenraad Letteren

De Facultaire Studentenraad Letteren zal je vanaf 10.00 uur over de studenten-medezeggenschap informeren door middel van een heuse spOERtocht! Je vindt ons op het Erasmusplein of in de Refter (afhankelijk van het weer), waar wij je/jullie op een tocht van ong. 15 minuten over de campus sturen. Tijdens deze spOERtocht leren je wat over de faculteit, de medezeggenschap en de OER. Op het einde van de tocht wacht je iets lekkers te eten en te drinken, en de mogelijkheid om met leden van de FSRL te kletsen. Ga dus als onderbreking van het studeren even een stukje wandelen over de campus en doe mee aan de spOERtocht!

Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen

Morgen deelt de FSR Managementwetenschappen snoep uit om de medezeggenschap onder de aandacht te brengen. Heb jij vragen over de medezeggenschap op onze universiteit en faculteit of wil je misschien volgend jaar zelf in de FSR, kom dan morgen in de lunchpauze naar de Thomas van Aquinostraat ter hoogte van TvA 5!

Kandidaten FSR Managementwetenschappen

Hierbij presenteren de kandidaten voor de FSR managementwetenschappen 2013/2014 zich aan de studenten. Zij vertellen over zichzelf, hun motivatie en waar ze zich komend jaar mee bezig zullen houden als zij verkozen worden.

1          Lotte van Middelaar

Beste medestudenten,

Mijn naam is Lotte van Middelaar. Ik ben 20 jaar en momenteel 3e jaars bedrijfskunde studente. Ik kom uit het jongste dorp van Nederland (Zeewolde), maar woon inmiddels drie jaar in Nijmegen. Naast mijn studie werk ik als studentvoorlichter op de afdeling voorlichting, cultuur en evenementen van onze universiteit. Door mijn werk heb ik de organisatie van de universiteit goed leren kennen. Verder heb ik de afgelopen twee jaar met veel plezier het interdisciplinaire honoursprogramma gevolgd.

Ik vind het van groot belang dat het onderwijs, de studentenbegeleiding en de aanwezige faciliteiten op onze faculteit goed aansluiten op de wensen van de studenten. Ik heb daarom een aanwezige, transparante en frisse FSR voor ogen, waarbij een goede communicatie centraal staat.

Ik ga graag een nieuwe uitdaging aan en wil mij komend studiejaar volledig inzetten om jouw belangen te kunnen behartigen. Ik sta voor een FSR die niet alleen denkt aan het nu, maar ook aan de toekomst. Maak gebruik van je stemrecht, op deze manier kun jij de raadsleden kiezen die jou in het studiejaar 2013/2014 op faculteitsniveau gaan vertegenwoordigen. En ik hoop op jouw stem!

2          Stijn van den Einden

Beste medestudenten,

Mijn naam is Stijn van den Eijnden, ik ben 23 jaar en ik studeer polticologie. Komend jaar wil ik mijzelf graag inzetten voor de FSR Managementwetenschappen. Dit omdat ik denk dat medezeggenschap een belangrijke toevoeging kan zijn aan de facultaire organisatie.

Komend jaar wordt mijn vijfde jaar op de universiteit. In de afgelopen jaren ben ik een actief student geweest en daardoor weet ik dat studeren niet alleen uit de studie bestaat. Daarom wil er voor zorgen dat de faculteit een prettige omgeving blijft om te studeren en om student te zijn.

Afgelopen jaren zijn er verschillende politieke besluiten geweest. Deze politieke besluiten hebben als doelstelling het rendement van de studie te verhogen. Deze maatregelen hebben als consequentie dat ook onze faculteit zich moet aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Ik wil er voor zorgen dat de belangen van studenten sterk meewegen bij nieuw beleid van de faculteit. Dit betekent dat kwaliteit van het onderwijs hoog moet blijven en dat er mogelijkheden blijven om jezelf te ontplooien naast je studie.

3          Evy van der Aa

Beste studenten,

Mijn naam is Evy van der Aa en ik wil volgend jaar graag in de Facultaire Studentenraad. Volgend jaar ben ik derdejaars Bestuurskunde student en ik volg daarnaast premaster vakken van de opleiding van Economie. Het lijkt me ontzettend leuk om volgend jaar in de FSR te zitten omdat zij proberen maatregelen van de regering zo te implementeren dat het voor de studenten het meest voordelig is. Met deze maatregelen hebben we allemaal te maken dus het is belangrijk dat er een instantie is zoals de FSR. Door hier deel van uit te maken, hoop ik veel voor jullie te kunnen betekenen. Daarnaast hoop ook zelf veel te leren van een jaar FSR. Zo wil ik aan het einde van het jaar goed weten hoe vergaderen over dergelijke formele zaken gaat, hoe onze universiteit in elkaar zit en hoe studenten invloed kunnen hebben op beslissingen die in zo’n grote mate bepalend zijn voor ons studeren. Ik hoop dat jullie mij een plek in de FSR gunnen volgend jaar door in mei te stemmen voor de verkiezingen.

4          Gijs Hablous

Beste medestudenten,

 

Mijn naam is Gijs Hablous, 20 jaar, derdejaars Bachelorstudent Politicologie aan de Faculteit der Managementwetenschappen. Ik heb mezelf verkiesbaar gesteld voor de Facultaire Studentenraad (FSR) van onze faculteit omdat ik graag de stem van de student wil laten horen. Ik studeer inmiddels bijna 3 jaar aan de RU en ik heb zowel binnen mijn eigen opleiding als op faculteitsniveau een aantal voor studenten relevante veranderingen meegemaakt. Zo is gestart met onderwijsintensivering en heeft de faculteit invulling gegeven aan veranderend beleid uit Den Haag. Een voorbeeld hiervan is de strenge knip, een recente maatregel waar wij als student mee te maken hebben of krijgen. De implementatie, maar vooral ook de interpretatie, van overheidsbeleid is een belangrijk punt waar de FSR haar stempel op kan drukken. Ik geef de student hierin graag een stem en wil mij inzetten voor een goede invulling van recente wetgeving. Ook wil ik een brug slaan tussen klachten van studenten en het faculteitsbestuur, en zal ik kritisch kijken naar de invulling van onderwijsintensivering. Naast bovengenoemde zijn er tal van andere zaken waar FSR-leden zich voor in kunnen zetten. Zo heb ik in Noorwegen gestudeerd, en is het mijn ambitie me in te zetten voor internationalisering.

 

 

5          Rosan Koolen

Hallo!

 Mijn naam is Rosan Koolen en ik ben derdejaars Bestuurskunde student. Na twee jaar OLC en een bestuursjaar bij BOW, hoop ik me komend jaar in te mogen zetten voor de FSR. In de FSR wil ik me inzetten voor een beter studieklimaat. Het lijkt me leuk niet alleen te adviseren, maar ook zelf actief te kijken wat er beter kan op onze faculteit. Bijvoorbeeld door te kijken wat de verschillende opleidingen van elkaar kunnen leren, of door te onderzoeken waar volgens jullie nu echt eens verandering in moet komen. Hopelijk heb ik je stem, en kan ik er samen met 5 anderen een mooi jaar van maken!

6          Mart Gronheid

Hoi allemaal,

 

Mijn naam is Mart Gronheid en ik zou me komend jaar met veel plezier inzetten voor de Facultaire Studentenraad van de Managementwetenschappen. Ik ben derdejaars Bedrijfskunde student en zal volgend jaar mijn bachelor afronden. Als geboren en getogen Nijmegenaar weet ik goed wat er leeft in de studentenwereld en denk ik goed te kunnen inspringen op jullie behoeften als student.

 

Nu ik al al bijna twee jaar ervaring heb met het werken op de financiele afdeling van de Universiteit lijkt het me erg leuk om me meer te verdiepen in de organisatie van de faculteit en me op een andere manier inzetten voor de belangen van de studenten van deze faculteit. Zo hoop ik via de FSR-FM enkele belangrijke punten zoals de uitvoering van onderwijsintensivering bij het faculteitsbestuur onder de aandacht te brengen en te veranderen!

 

7          Esther Sluijer

Mijn naam is Esther en ik ben een eerstejaars Bedrijfskunde studente. Enthousiast stel ik me  kandidaat voor de FSR! Graag zou ik me willen inzetten voor onze faculteit om zo bij te dragen aan nog betere studieomstandigheden en studiejaren voor mijn medestudenten.

 

Al in mijn middelbare schooltijd heb ik me ingezet voor medeleerlingen in zowel de leerlingenraad als de medezeggenschapsraad. Daarom zou ik me met die opgedane kennis en ervaring willen gaan inzetten voor onze faculteit. Ik zie verbeterpunten op het gebied van praktijkervaring naast onze studie, zoals (buitenlandse)stages. Daarnaast zou ik ook de mogelijkheden voor het bijhouden en verbeteren van de Duitse taal, die in veel bedrijven in Nederland van groot belang is, onder de aandacht willen brengen bij onze faculteit.  Door goed te luisteren hoop ik problemen die zich voordoen in de hoorcollegezaal, in werkgroepen of tijdens tentamens op te vangen en deze te kunnen voorleggen in de FSR om daar te zoeken naar oplossingen. Op deze manier wil ik alles in staat stellen om de studie voor ons als studenten zo prettig mogelijk te laten zijn.

 

Kortom, een nuchtere Twentse die zich ook in Nijmegen wil gaan inzetten voor medestudenten!

 

8          Bram Geurkink

Beste medestudenten,

Mijn naam is Bram Geurkink, ik ben 20 jaar oud en een eerstejaars student Politicologie. Oorspronkelijk kom ik uit Ruurlo, maar ik woon sinds dit jaar in Nijmegen. Naast mijn studie houd ik mij bezig met voetbal, films kijken en natuurlijk stappen in Nijmegen. Graag help ik mee om verandering binnen de faculteit mogelijk te maken.

Ik merk dat er weinig informatie wordt verschaft betreffende de invulling van de keuzeruimte binnen de bachelor en dat er daardoor veel vragen zijn omtrent deze keuzeruimte. Graag wil ik mij binnen de FSR gaan inzetten om hier meer informatie over te verschaffen (te denken aan keuzevakken, minors en stages, eventueel in het buitenland).

Daarnaast denk ik dat het van belang is dat studenten uit alle jaarlagen vertegenwoordigd worden door de FSR. Door ook een tweedejaars in de FSR te laten plaatsnemen denk ik dat een betere vertegenwoordiging van de studenten die in het begin van hun studiefase zitten mogelijk is.

Ook ben ik voornemens om plaats te nemen in de Opleidingscommissie Politicologie waardoor ik mij nog beter kan richten op alle aspecten van de faculteit.

Ik hoop u middels deze motivatie te hebben overtuigd dat ik geschikt ben voor de FSR.

9          Laura de Kinkelder

Beste medestudenten,

Ik ben Laura de Kinkelder en vierdejaars student Politicologie. Ik zou komend jaar graag de studenten van de faculteit vertegenwoordigen in de facultaire studentenraad. Het is erg belangrijk dat de stem van studenten goed gehoord wordt door de faculteit. Hier wil ik me het komende jaar graag voor inzetten. De afgelopen jaren heb ik veel geleerd op de faculteit en is er veel dat goed, maar er zijn ook zaken die beter geregeld zouden kunnen worden. Het is van belang dat er goed wordt gekeken naar de beslissingen binnen de faculteit.

Graag wil ik me dit jaar inzetten voor studenten door zitting te nemen in de FSR.

10        Jolijn van de Steeg

Beste studenten van de faculteit der Managementwetenschappen,

Er wordt u de mogelijkheid geboden te stemmen op de kandidaten voor de Facultaire studentenraad 2013-2014. Ook ik heb mij voor de FSR kandidaat gesteld. Via deze weg wil ik mij even kort voorstellen en u overtuigen van mijn motivatie.

Mijn naam is Jolijn van de Steeg en ik ben 20 jaar oud. Ik zit momenteel in het tweede jaar van de studie bestuurskunde. Het afgelopen jaar heb ik zitting genomen in de opleidingscommissie van Bestuurskunde. Ik heb daarin met veel inzet en plezier de belangen van mijn medestudenten behartigd. Graag zou ik mij het komende studiejaar  op het niveau van de faculteit voor de studentenbelangen willen inzetten. Ik wil proberen een steentje bij te dragen aan verbeteringen binnen de faculteit.  Bovendien is mijn streven dat ‘goed’ altijd beter kan.

Ik ben van mening dat een plaats binnen de FSR mij een kans biedt mijzelf verder te ontwikkelen. Ik hoop dat u mij allemaal deze kans gunt en het vertrouwen heeft dat ik mij voor de volle 100% voor uw belangen zal inzetten. Ik  hoop van harte dat ik uw stemmen mag ontvangen.

11        Robert Smeets

Mijn naam is Robert Smeets, ik ben eenentwintig jaar en als derdejaars bestuurskundestudent verbonden aan onze faculteit. Ik ben opgegroeid in het mooie, pittoreske Puth. Voor de niet intimi onder u, dat ligt in het mooie Limburgse heuvelland. Ik woon inmiddels alweer bijna drie jaar in Nijmegen en ben van deze stad gaan houden, al is de Limburgse tongval gebleven. Hobby’s van mij zijn
verder wielrennen, voetbal en tennis. Verder ben ik dit jaar bestuurslid bij Studievereniging BOW.

Ik loop inmiddels drie jaar rond op onze faculteit. Hoewel ik dat altijd met veel plezier heb gedaan, zie ik hier en daar zaken die ik anders zou doen, dingen die ik zou veranderen. Studenten hebben via de Facultaire Studentenraad een kans gekregen om hun stem te laten horen en hun mening te laten gelden. Dit is extra belangrijk in deze tijden van crisis en bezuinigingen. Volgend jaar wil ik u graag vertegenwoordigen op facultair niveau en strijden voor uw belangen. Hiervoor heb ik wel uw stem nodig! Ik wil graag afsluiten met mijn moto: Niet langer dralen, Robert halen!

 

12             Pepijn Eymaal