RU verkort de verkiezingen

Op verzoek van de USR heeft de Radboud Universiteit besloten de verkiezingen voor OLC’s, FSR’en en de USR terug te brengen naar vier dagen. Deze keuze is gemaakt om de veel gehoorde ‘verkiezingsmoeheid’ tegen te gaan. Dit jaar kun je als student je stem uitbrengen van maandag 18 mei tot en met donderdag 21 mei. Op vrijdag 22 mei volgt om 16:00 de uitslag in het CultuurCafé.

Facultaire studentenraden bereiken akkoord voor uniforme judiciaregeling

De Facultaire studentenraden (FSRen) zijn tot een gezamenlijk akkoord gekomen over een alternatieve judiciaregeling. Dit als reactie op de door het College van Bestuur (CvB) gemaakte regeling. Een van de veel gehoorde argumenten was dat er op decentraal niveau nooit overeenstemming is geweest over hoe z’n regeling ingericht zou moeten zijn. De FSRen hebben hiermee laten zien dat dit dit jaar dus wel mogelijk is.

Mike Eijbersen vice-voorzitter FSR FNWI: “Wij zijn enorm tevreden over de uitkomst van het judiciaoverleg tussen de FSRen van de verschillende faculteiten. De manier van samenwerken was heel prettig wat snel leidde tot consensus.”

De door de FSRen voorgestelde regeling kent een tweetal judicia, cum laude en summa cum laude. Hiermee verdwijnt het judicium bene meritum, omdat het in Nederland en daarbuiten te weinig erkenning heeft. Het CvB stelde voor om alleen cum laude te behouden. Daarnaast stellen de FSRen voor dat een maximum van 10% van de te behalen EC van een examenprogramma herkanst mag worden om de regeling eerlijker te maken dan die van het CvB. Daar werd een grens van 1 examenonderdeel gehanteerd, wat voor ongelijkheid zou zorgen tussen faculteiten.

Ook de Universitaire Studentenraad (USR) is blij met het resultaat dat de FSR’en hebben geboekt: “Wij zijn blij dat de FSRen hebben laten zien dat studenten wel degelijk eensgezind zijn wat de judicia betreft en ik ben ook van mening dat het een betere regeling is dan waar het College van Bestuur mee is gekomen.” aldus Mark Vlek de Coningh, voorzitter USR.

Naast deze alternatieve judiciaregeling pleiten de FSRen en de USR ook voor het opstellen van een overgangsregeling. In deze regeling moet onder andere vastgelegd worden dat huidige studenten nog wel recht blijven houden op de af te schaffen judicia. “Het zou natuurlijk onacceptabel zijn als studenten die onder de oude regeling cum laude zouden afstuderen dit met de nieuwe regeling plots niet meer zouden kunnen omdat ze net een aantal EC te veel herkanst hebben.” aldus Vlek de Coningh.

De alternatieve judiciaregeling is aangeboden aan het College van Bestuur en de decanen. De FSRen en de USR roepen de decanen op zich achter deze regeling te scharen.

Judicia voorlopig gered!

Vanochtend vond er een gesprek plaats tussen het presidium van de Universitaire Studentenraad (USR) en Rector Magnificus Bas Kortmann. Eén van de onderwerpen was hier natuurlijk het judiabeleid van de Radboud Universiteit. Eerder dit jaar stelde het College van Bestuur (CvB) namelijk voor alle judicia af te schaffen met uitzondering van cum laude. De USR protesteerde heftig in de Gezamenlijke Vergadering en noemde alternatieven.  Hierop besloot het CvB het voorstel van de USR af te wachten, voordat knopen zouden worden doorgehakt. Dit bood de USR de mogelijkheid om gezamenlijk met de andere medezeggenschapsorganen van de Radboud Universiteit in gesprek te gaan. Hoewel het voorstel nog niet volledig ingewilligd wordt, is het hoge woord inmiddels gevallen. In het model Onderwijs en Examenreglement (OER) zullen geen wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het jaar 2013.
Dit houdt in dat studenten ook volgend jaar, naast het judicum cum laude,  nog steeds in aanmerking kunnen komen voor de judicia bene meritum en summa cum laude. De USR is erg verheugd met dit voorstel van het CvB. Jip Mennen voorzitter van de USR plaats nog wel één kanttekening: ‘hoewel dit natuurlijk erg goed nieuws is voor de studenten is het zo dat de USR geen formeel instemmingsrecht heeft. Het model OER wordt voorgelegd aan de faculteiten en deze kunnen nog steeds besluiten tot wijziging. De onderhandelingspositie van de Facultaire Studentenraden wordt natuurlijk wel gesterkt met dit besluit over het model OER.

radboud_universiteit_nijmegen_erasmusgebouw_492x327

Dag van de Medezeggenschap

Op woensdag 26 maart vindt de Dag van de Medezeggenschap plaats. Wil jij volgend jaar meepraten over het onderwijs op jouw opleiding of faculteit ga op deze dag dan langs bij jouw Facultaire Studentenraad of de Universitaire Studentenraad! Zij zullen je alles vertellen over de medezeggenschap en hoe ook jij je steentje kan bijdragen op het gebied van onderwijs en faciliteiten voor studenten. Nieuwsgierig? Hieronder vind je een overzicht van wat er deze dag te doen is en waar je informatie kunt krijgen.

Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad zal tijdens de middagpauze van 12.30u – 13.30u met een kraampje op het Pieter Bondamplein (Cultuurcafé)staan. Hier zullen ze laten zien waar zij dit jaar mee bezig zijn. Voor welke onderwerpen zetten zij zich dit jaar in? Wat hebben zij tot nu toe bereikt?Bovendien kun je hier informatie inwinnen over de medezeggenschap in het algemeen en waar jij je volgend jaar voor in zou kunnen zetten!

Facultaire Studentenraad Letteren

De Facultaire Studentenraad Letteren zal je vanaf 10.00 uur over de studenten-medezeggenschap informeren door middel van een heuse spOERtocht! Je vindt ons op het Erasmusplein of in de Refter (afhankelijk van het weer), waar wij je/jullie op een tocht van ong. 15 minuten over de campus sturen. Tijdens deze spOERtocht leren je wat over de faculteit, de medezeggenschap en de OER. Op het einde van de tocht wacht je iets lekkers te eten en te drinken, en de mogelijkheid om met leden van de FSRL te kletsen. Ga dus als onderbreking van het studeren even een stukje wandelen over de campus en doe mee aan de spOERtocht!

Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen

Morgen deelt de FSR Managementwetenschappen snoep uit om de medezeggenschap onder de aandacht te brengen. Heb jij vragen over de medezeggenschap op onze universiteit en faculteit of wil je misschien volgend jaar zelf in de FSR, kom dan morgen in de lunchpauze naar de Thomas van Aquinostraat ter hoogte van TvA 5!

Verslag Rector on Tour Faculteiten Letteren en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Donderdag 6 februari bezocht onze rector Bas Kortmann de faculteiten Geesteswetenschappen bij het Rector on Tour evenement. De Geesteswetenschappen betreffen de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, dus waren studenten van beide faculteiten aanwezig. Nadat iedereen koffie of thee en iets lekkers op had, was ook de rector gearriveerd en kon de discussie van start gaan. Juul van Ewijk, vorig jaar assessor van de Faculteit Letteren, leidde het gesprek en legde de rector en de studenten een aantal prikkelende stellingen en vragen voor. Op de Twitter van NU! Medezeggenschap (@NUmedezeggensch) is een verslag in tweets te lezen. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze geslaagde middag!

De eerste vraag die de rector werd gesteld betrof het idee van de magnetronstudent: snel, makkelijk en allemaal hetzelfde. Rendementsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het bindend studieadvies kunnen ertoe leiden dat studenten sneller gaan afstuderen en daardoor minder tijd hebben om zich te ontplooien, zowel op als buiten de universiteit. De rector was het echter helemaal niet eens met dit idee en sprak zich uit voor de ontwikkeling die studenten moeten kunnen doormaken tijdens hun studententijd en de ervaringen die ze op kunnen doen. Sommige studenten reageerden hier echter op door te zeggen dat door de aanwezigheidsplicht, en zelfs ‘ophokuren’ in verband met de onderwijsintensivering, veel minder tijd overblijft voor de dingen die de student zelf belangrijk vindt. Op deze manier wordt studenten dus geen ruimte geboden om zich vrij te ontplooien. De rector begreep dit, en noemde de opleidingscommissies als instrument hierin om te zorgen dat de kwaliteit en vorm van het onderwijs goed blijft. Ook zei hij dat je na de universiteit natuurlijk nog niet compleet ontwikkeld bent: vorming vindt juist ook daarna plaats. Verder wordt besproken of het voor geesteswetenschappers belangrijker is om je breed te oriënteren dan op andere faculteiten, maar dit blijkt een lastige discussie.

Het volgende onderwerp is het nut van de Geesteswetenschappen. Er zijn veel bezuinigingen en er wordt vooral veel geld aan bijvoorbeeld topsectoren besteedt. De rector gaf hierop direct aan allergisch te zijn voor te term topsectoren, en dat de Geesteswetenschappen wel degelijk belangrijk zijn. Ook beroepsperspectieven vormen hierbij geen probleem: een van de aanwezigen merkt op dat Geesteswetenschappers niet significant meer problemen hebben met het vinden van werk binnen twee jaar na afstuderen. Hierop volgt ook discussie over het feit dat beroepsperspectieven vaak niet duidelijk zijn voor geesteswetenschappers. Dit is misschien een punt van aandacht, maar volgens de rector men moet zich ook realiseren dat de universiteit geen beroepsopleiding is.

Als laatste werd nog ingegaan op de huisvesting van de geesteswetenschappers. Ze zitten dan wel in het hoogste, maar ook een van de oudere gebouwen op de campus, terwijl bijvoorbeeld de Faculteit Rechten een splinternieuw gebouw krijgt. Is dat terecht? De rector merkte hierbij op dat er wel ook gewerkt wordt aan het Erasmusgebouw: op dit moment vindt op een van de bovenste verdiepingen een pilot plaats voor een meer transparante indeling. Ook is hier wellicht sprake van een ‘Calimero-gevoel’ bij de Geesteswetenschappen. Er werd daarna nog verder gediscussieerd over werkplekken op de campus, waarbij de rector ook de werkgroep ‘Studeren op de campus’ noemde, waar hij ook zelf in zit. Kortom: er wordt aan gewerkt.

Hierop werd de middag afgerond, ook omdat de temperatuur in E2.55 hoog opliep. Wie weet is de zuurstofvoorziening in sommige lokalen een discussieonderwerp voor volgende keer? Het was in ieder geval een zeer boeiende middag waarin studenten veel van zich lieten horen en waar we ook de rector beter hebben leren kennen.