Bring Your Own Device

De verdwijning van computers in het MMS en de Vide is tijdelijk stilgelegd en de aandacht is gevestigd op het aantal computerwerkplekken in het nieuwe Grotiusgebouw. Toch heeft de Universitaire Studentenraad (USR) nog steeds haar bedenkingen bij de manier waarop de Radboud Universiteit (RU) en de faculteiten omgaan met het principe Bring Your Own Device (BYOD).

BYOD houdt in dat studenten en medewerkers hun eigen devices (laptops, tablets, smartphones, etc.) meenemen naar de universiteit. Dit proces is al een aantal jaren geleden begonnen en steeds meer studenten nemen dan ook hun eigen apparaten mee. Dit moet wel betekenen dat de universiteit hierop inspeelt door voor een goede draadloze netwerkverbinding te zorgen, noodzakelijke software aan te bieden en ook genoeg stopcontacten en kluisjes te faciliteren.

De RU en de faculteiten zijn er in de ogen van de USR nog niet klaar voor om computers te verwijderen, ook niet als daar BYOD-werkplekken voor terugkomen. Bij een presentatie, gegeven door de Wageningen University, werd aangegeven dat daar op facilitering van BYOD wordt ingezet, maar de bestaande computerwerkplekken in eerste instantie behouden blijven. Het verwijderen van computerwerkplekken omdat studenten meer eigen laptops meenemen is daar dus niet aan de orde.

De USR hoopt dat deze manier van handelen overgenomen wordt door de RU en de faculteiten alhier, waardoor er zowel goede faciliteiten zijn voor vaste werkplekken als BYOD-werkplekken en dat de overgang geleidelijk gaat.

Wat is er allemaal gebeurd na de GV van 27 januari?

De Overlegvergadering (OGV) van 27 januari was een lange zit, het was dan ook een van de spannendste. De notitie van de USR-werkgroep Loopbaanbegeleiding werd besproken, de verdwijning van de computers in het MMS, de verhoging van de pre-mastertarieven en de kwestie omtrent de judicia.

De notitie van de Loopbaanbegeleiding werd met open armen ontvangen en de Rector gaf aan benieuwd te zijn naar de Career Week die van 10 tot 14 maart zal duren. Hij verwees ook naar de verschillende (studenten)organisaties die hier een belangrijke rol in kunnen spelen.

Daarnaast stond de verdwijning van het aantal computerwerkplekken op de campus op de agenda. Tijdens de OGV werd aangegeven dat de verdwijning van de computers bij de Faculteit der Letteren in het MMS en de Vide zal worden stopgezet totdat er een betere invulling kan worden gegeven voor de bezuinigingen.
Niet alleen bij de Faculteit bij Letteren maar ook bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is dit een heikel punt aangezien er in het Grotiusgebouw slechts 20! computerwerkplekken gefaciliteerd zullen worden. In dezelfde brief geeft het College aan dat er nauwlettend gekeken wordt naar deze faculteit. Eventuele aanpassingen zouden dan nog gedaan kunnen worden.
De USR wil geen onzekerheden en stelt daarom bij de volgende GV nog wat specifiekere vragen over de situatie van het MMS. Daarnaast zal er gevraagd worden naar de Rechtenfaculteit, het moet natuurlijk niet zo zijn dat het eerst mis gaat voordat er computerwerkplekken bij komen.

Volgende punt ging over de verhoging van de pre-mastertarieven. De USR was er fel op tegen dat de pre-masters van meer dan 30 EC aanzienlijk duurder werden. Het College gaf aan dat ze graag nogmaals in gesprek wilden gaan om 1) het een en ander te verduidelijken aan de regeling, 2) de onduidelijkheden in de brief voor te leggen en 3) zal er gekeken worden of de regeling aangepast zou kunnen worden.
Het gesprek liep uit op een teleurstelling. Er werd meegedeeld dat het College achter de verhoging stond en dat ze niet willen afwijken van de wijziging. De eerste brief werd alleen wat aangepast. De USR maakt nu duidelijk hoe je alsnog de verhoging kan ontwijken door bijvoorbeeld een bachelorvak open te laten staan.

Wat betreft de kwestie omtrent de Judicia gaf het College aan nogmaals in gesprek te willen gaan over de Judicia. De regeling zal terechtkomen in de modelOER en de FSR’en kunnen hier dus over stemmen. Morgen zal er een bijeenkomst zijn van haast alle FSR’en en de USR om te praten over deze kwestie en uiteindelijk zal er een stuk komen uit deze bijeenkomsten die voorgelegd wordt aan het College.

De volgende OGV zal zijn op 10 maart om 13:30 in de Senaatszaal bij de Aula en is toegankelijk voor iedereen!

USR zegt nee tegen ICT-bezuinigingen

De USR heeft een brief gestuurd naar het C0llege van Bestuur over de terugloop van het aantal computerwerkplekken op de campus. Dit beleid wat nu wordt gevoerd is enigszins tegenstrijdig omdat het niet in lijn is met de inspanningen en uitlatingen van het College betreffende het gebruik van ICT. De USR vindt het dan ook vreemd dat er juist minder computerwerkplekken beschikbaar worden gesteld terwijl de nadruk van onderwijs geven verschuift naar het intensiever gebruik van ICT.

Momenteel wordt er ingezet op het zogeheten ‘Bring your own device’. Echter blijkt uit de Algemene Studentenenquête van 2012 dat 41% van de studenten het meebrengen van eigen laptops onhandig vindt en daarbij het werken op een desktop fijner vindt. Ook beschikken de computers van de RU over allerlei programma’s die je anders zou moeten aanschaffen voor op je laptop. Daarnaast zijn er onvoldoende oplaadplekken en kluisjes voor je laptop.

Zowel het Grotiusgebouw, als het MultiMedia Studiecentrum, als de Vide zouden gaan beschikken over minder computers. In plaats hiervan komen er laptopwerkplekken. Aangezien de Faculteit der Letteren 1 miljoen euro moet bezuinigen in 2014 is er besloten de computers weg te halen om zo het onderwijs te ontzien, in de ogen van de USR een wijs besluit. Echter zouden we graag zien dat de financiering voor de computers komt uit de centrale middelen waardoor de computers kunnen blijven en de bezuiniging toch door kan gaan. Het MMS is een werkplek wat gebruikt wordt door meerdere faculteiten vanwege de centrale ligging en vanwege de mogelijkheid om te werken in groepen (wat in veel bibliotheken niet mogelijk is).

De USR pleit ervoor om de financiering uit de financiële middelen te halen en wacht het antwoord van het College af.

Veranderingen in het MMS/Vide

Beste studenten,

Zoals sommigen misschien gehoord hebben zullen er in het Vide en in het MMS op de Letteren Faculteit een aantal PC-werkplekken vervangen worden. Hieronder volgt een uitleg van wat er precies gaat veranderen, wanneer dit gebeurt, en waarom dit gebeurt.

De Letterenfaculteit heeft in 2014 aanzienlijk minder geld tot haar beschikking. In 2014 zal er één miljoen euro bezuinigd moeten worden. De hele zomervakantie heeft het Faculteitsbestuur maatregelen bedacht die zo min mogelijk pijn doen in de Faculteit. Het grootste deel van de bezuinigingen zijn gedaan op het gebied van het onderzoek dat aan de Faculteit gedaan wordt. Onderwijs is daarentegen zo veel mogelijk ontzien. Een van de weinige maatregelen die het onderwijs raken is het vervangen van de computers in het MMS en in het Vide, aangezien deze met wat gezien moet worden als een soort ‘huur’ van 650 euro per jaar, een hoge kostenpost zijn. Dit is voor de vele studenten die graag hier studeren erg vervelend, maar deze maatregel zorgt dat er niet extra gekort hoeft te worden op andere aspecten van onderwijs, zoals de docerende staf van onze Faculteit. Iets wat in onze ogen alleen maar schadelijker zou zijn voor de studenten.

Aan de hand van een notitie geschreven door de FSRL zal de omvorming van het Vide en het MMS in drie fases plaatsvinden. Begin januari zullen zes PC-werkplekken helemaal achterin het MMS omgezet worden tot groepswerkplekken. Hierbij zullen naast iedere PC die achterin blijft staan twee laptopwerkplekken ontstaan. Daarnaast zullen er ook 6 PC-werkplekken in TP4 omgezet worden in laptopwerkplekken. In de krokusvakantie (15 t/m 23 februari) zal de grootste verandering plaatsvinden. Het gehele Vide zal omgevormd worden tot een laptopstudieruimte. Dit betekent dat 36 PC-werkplekken hier tot een evenrededig of iets groter aantal laptopwerkplekken omgevormd zullen worden (momenteel wordt nog naar deze exacte inrichting gekeken). Hier zijn echter een aantal randvoorwaarden aan verbonden die gehaald moeten worden wil dit doorgaan. De randvoorwaarden zijn:

– De Wi-Fi-voorziening is adequaat.

– Het aanschaffen en gebruiken van software op laptops is goed mogelijk.

– Printen vanaf een laptop werkt goed.

– Koptelefoons kunnen geleend worden via de balie.

 Aan het eind van december willen wij, met de hulp van een groep studenten, deze randvoorwaarden testen. Hierbij zullen we met een groep studenten de faciliteiten zoals het Wi-Fi netwerk, de printvoorziening en software bereikbaarheid testen. Hiermee willen we kijken of er aan bovenstaande randvoorwaarden voldaan is. (Als je ons hierbij wilt helpen, mail ons dan vooral!) De software die op de PC’s van het MMS staat kunnen studenten van onze universiteit aanschaffen voor een paar euro’s via surfspot.nl. Over de details van de toetsing van de randvoorwaarden en mogelijke deelname zullen wij in de komende weken nog communiceren. De laatste verandering zal in mei of juni plaatsvinden. Dan zullen nog vijftien PC-werkplekken verdwijnen of omgezet worden tot groepswerkplekken. Hieraan voorafgaand zullen we als FSRL de situatie evalueren en kijken of deze laatste verandering te verantwoorden is.

We begrijpen, en delen, de zorgen van de studenten en vinden het zelf ook onzettend vervelend dat de PC-werkplekken gaan verdwijnen. Wij hopen echter deze verandering zo soepel mogelijk te laten gaan. Daarnaast is deze bezuiniging in onze ogen het ‘mindere kwaad’. Studenten zullen te zijner tijd uitgenodigd worden om input te geven over de lay-out van het Vide en mogelijke andere suggesties te doen.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over deze wijzigingen of andere zaken, dan kan je ons altijd mailen op fsrletteren@gmail.com. Wil je ons face-to-face spreken, dan kan je altijd mailen voor een afspraak of langskomen op onze open middag in E12.18. De volgende zal op dinsdag 17 december van 12.00 tot 15.00 zijn.

De Facultaire Studentenraad Letteren en de assessor van de Faculteit